ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
31430 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  แจ้งความประสงค์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ บ้านเมืองแปง บริหารงานบุคคล/ -
31429 2 มี.ค. 58 ด่วน  การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) บ้านเมืองแปง บริหารงานบุคคล/ -
31428 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่ ณ 1 มีนาคม 2558 บ้านรักไทย บริหารงานบุคคล/ -
31427 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวตนอยู่ ณ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร บริหารงานบุคคล/ -
31426 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัว ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ บริหารงานบุคคล/ -
31425 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  การพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 บ้านสบสอย บริหารงานบุคคล/ -
31424 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1(1 เม.ย.58) บ้านห้วยโป่งกาน บริหารงานบุคคล/ -
31423 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการครู/ลุกจ้างประจำ ที่มีตัว ณ 1 มีนาคม 2558 บ้านห้วยขาน บริหารงานบุคคล/ -
31422 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ นโยบายและแผน 63 แห่ง /8
31421 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัว ณ 1 มีนาคม 2558 บ้านห้วยขาน ยกเลิก/ยกเลิก
31420 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  บัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ ที่มีตัวอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 บ้านท่าโป่งแดง บริหารงานบุคคล/ -
31419 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 7 แห่ง /3
31418 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  บัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558 บ้านหัวปอน บริหารงานบุคคล/ -
31417 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  เอกสารการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ บ้านไม้สะเป่ บริหารงานบุคคล/ -
31416 2 มี.ค. 58 ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ปางตองประชาสรรค์ 2 แห่ง / -
31415 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ บ้านหนองขาวกลาง บริหารงานบุคคล/ -
31414 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  รับรายงานตัวข้าราชการครู สังวาลย์วิทย์ 3 บริหารงานบุคคล/ -
31413 2 มี.ค. 58 ด่วนที่สุด  ขอควาอนุเคราะห์เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ บ้านโป่งสา บ้านขุนสาใน/ -
31412 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  ขอส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัว ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ชุมชนบ้านปางหมู บริหารงานบุคคล/ -
31411 2 มี.ค. 58 ด่วนที่สุด  หนังสือรับรองหัก ภาษี ณ ที่จ่าย บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านไม้สะเป่/ -
31410 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  การดำเนินการโครงการสืบสานปณิธานกีฬาสมเด็จย่าและมอบไออุ่นเด็กด้อยโอกาส และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองขององคมนตรี (พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์) ให้แก่อำเภอที่เข้าร่วมโครงการ อนุบาลปางมะผ้า 21 แห่ง /7
31409 2 มี.ค. 58 ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงานจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม ประจำปี งบประมาณ 2558 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุบาลปาย(เวียงใต้)/1
31408 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  ขออนุญาตใช้สนาม บ้านแม่อีแลบ อนุบาลปาย(เวียงใต้)/1
31407 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานข้อมูลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
31406 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานข้อมูลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ บ้านแม่อีแลบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
31405 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ อนุบาลขุนยวม บริหารงานบุคคล/ -
31404 2 มี.ค. 58 ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ธุรการ บ้านนาปู่ป้อม บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร/ -
31403 2 มี.ค. 58 ทั่วไป  ขอส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัว ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ บ้านนาปู่ป้อม สารบรรณกลาง/ -
31402 28 ก.พ. 58 ทั่วไป  ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล บ้านแม่อีแลบ 8 แห่ง /4
31401 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 บริหารการเงินและสินทรัพย์ 135 แห่ง /47
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System