ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานการแผนชั้นเรียน ให้ดำเนินการส่งกลุ่มนโยบายและแผน โดยด่วน ตามรายชื่อโรงเรียนดังนี้. อำเภอเมือง -โรงเรียนบ้านแม่สะงา บ้านห้วยขาน ร่มเกล้าปางตอง บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านไม้สะเป่ บ้านใหม่ บ้านห้วยเดื่อ อนุบาลแม่ฮ่องสอน บ้านห้วยช่างคำ+สาขาฯ บ้านแม่จ๋า บ้านห้วยผา บ้านใหม่ห้วยหวาย อ.ปาย -บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ชุมชนบ้านแม่ฮี้ บ้านแม่ปิง บ้านทุุ่งยาว บ้านแพมบก บ้านสบแพม บ้านไทรงาม บ้านดอยผีลู บ้านหมอแปง บ้านโป่งสา บ้านแม่เหมืองหลวง อ.ปางมะผ้า -บ้านแม่ละนา บ้านบาป่าแหน บ้านลุกป่าก๊อ บ้านกึ๊ดสามสิบ บ้านถ้ำลอด บ้านผามอน บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร อ.ขุนยวม - โรงเรียนขุนยวม บ้ โดย นโยบายและแผน (27 ต.ค. 57)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
27532 30 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  แจ้งการชำระหนี้ค่าโทรศัพท์ บริหารการเงินและสินทรัพย์ 140 แห่ง /4
27531 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  ระหัสครุภัณฑ์ หน่วยตรวจสอบภายใน บ้านนาปลาจาด/ -
27530 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  ระหัสครุภัณฑ์ หน่วยตรวจสอบภายใน บ้านนาปลาจาด/ -
27529 30 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ อนุบาลแม่ฮ่องสอน 2 แห่ง /2
27528 30 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ อนุบาลแม่ฮ่องสอน 2 แห่ง /2
27527 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  เชิญร่วมประชุมฯ ขุนยวม 29 แห่ง /5
27526 30 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การออกใบเสร็จรับเงิน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 140 แห่ง /21
27525 30 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การออกใบเสร็จรับเงิน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 แห่ง /6
27524 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  ส่งเอกสารให้ผอ.ประยุทธ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย ชุมชนบ้านแม่ฮี้/1
27523 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  คำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ บ้านปางคาม บริหารงานบุคคล/1
27522 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  ส่งทะเ้บียนคุมพัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน 20 แห่ง /5
27521 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน บ้านปางคาม บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27520 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ บ้านปางตอง 29 แห่ง /7
27519 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจัดสรรดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บ้านแม่ลาก๊ะ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
27518 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ บ้านแม่กิ๊ 30 แห่ง /9
27517 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อนุบาลปางมะผ้า อำนวยการ/1
27516 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  หนังสือรับรองประเมินผลการควบคุมภายใย (ปอ.1) บ้านถ้ำลอด อำนวยการ/1
27515 29 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 86 แห่ง /15
27514 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ขุนยวม นโยบายและแผน/1
27513 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารงานบุคคล 2 แห่ง / -
27512 29 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและลูกจ้าง บริหารการเงินและสินทรัพย์ 134 แห่ง /40
27511 29 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  รายงานการใช้เงินอุดหนุน บ้านขุนสาใน บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27510 29 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ บ้านหมอแปง นโยบายและแผน/1
27509 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 บ้านแม่นาเติง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
27508 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  ให้โรงเรียนส่งแบบประเมินการจัดคุณภาพและโภชนาการอาหารกลางวัน ส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 แห่ง /1
27507 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากร เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง ชุมชนบ้านปางหมู/1
27506 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากร เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง อนุบาลแม่ฮ่องสอน/1
27505 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง 3 แห่ง /3
27504 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  เชิญร่วมแข่งการประกวดแกะสลักผลไม้ นโยบายและแผน ชุมชนบ้านแม่ฮี้/1
27503 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง ยกเลิก/ยกเลิก
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System