ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
32794 27 เม.ย. 58 ทั่วไป  ให้แจ้งการเสียชีวิตของนายอุทิศ เขต บริหารงานบุคคล บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98/ -
32793 27 เม.ย. 58 ทั่วไป  การลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2558 อนุบาลปางมะผ้า อำนวยการ/1
32792 27 เม.ย. 58 ทั่วไป  แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านนาปู่ป้อม/ -
32791 27 เม.ย. 58 ทั่วไป  แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น บริหารการเงินและสินทรัพย์ 6 แห่ง / -
32790 27 เม.ย. 58 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานผลการพัฒนาครูฯ ด้วยระบบ UTQ บริหารงานบุคคล บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์/ -
32789 27 เม.ย. 58 ทั่วไป  รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป บ้านผามอน บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
32788 27 เม.ย. 58 ทั่วไป  การอบรมวิทยากรผู้ช่วยวิทยาการปลายทาง DLTV และ DLIT นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 5 แห่ง /1
32787 27 เม.ย. 58 ด่วนที่สุด  ให้มารับแบบปพ.ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา 6 แห่ง /2
32786 26 เม.ย. 58 หนังสือเวียน  ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสมาชิกอาวุโส บ้านหว่าโน 5 แห่ง / -
32785 26 เม.ย. 58 ทั่วไป  การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน บ้านขุนสาใน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32784 26 เม.ย. 58 ทั่วไป  รายงานการขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย(เงินบำรุงการศึกษา) ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
32783 26 เม.ย. 58 ทั่วไป  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 บ้านแม่นาเติง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32782 25 เม.ย. 58 ทั่วไป  คำสั่งโรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ บ้านห้วยเฮี๊ยะ บริหารงานบุคคล/ -
32781 25 เม.ย. 58 ทั่วไป  เชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโส บ้านนางิ้ว 6 แห่ง /3
32780 24 เม.ย. 58 ด่วนที่สุด  ส่งรายงานการปฏิบ้ติงานลูกจ้างชั่วคราว บ้านทุ่งยาว บริหารการเงินและสินทรัพย์/ -
32779 24 เม.ย. 58 ทั่วไป  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บริหารการเงินและสินทรัพย์ 135 แห่ง /35
32778 24 เม.ย. 58 ด่วน  การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR เสรีวิทยา นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32777 24 เม.ย. 58 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการสมัครเข้ารับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด บ้านผาสำราญ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32776 24 เม.ย. 58 ทั่วไป  ตัวอย่างคำสั่งพนักงานราชการ บริหารงานบุคคล สังวาลย์วิทย์ 3/ -
32775 24 เม.ย. 58 ทั่วไป  การตรวจสอบการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 12 แห่ง /1
32774 24 เม.ย. 58 ทั่วไป  การตรวจสอบการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 2 แห่ง /1
32773 24 เม.ย. 58 ทั่วไป  การตรวจสอบการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน บ้านทุ่งยาว/ -
32772 24 เม.ย. 58 ทั่วไป  การตรวจสอบการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 2 แห่ง /1
32771 24 เม.ย. 58 ทั่วไป  การตรวจสอบการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน 4 แห่ง / -
32770 24 เม.ย. 58 ทั่วไป  การอบรมวิทยากรผู้ช่วยวิทยาการปลายทาง DLTV และ DLIT นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 3 แห่ง /1
32769 24 เม.ย. 58 ทั่วไป  การอบรมวิทยากรผู้ช่วยวิทยาการปลายทาง DLTV และ DLIT นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 3 แห่ง /1
32768 24 เม.ย. 58 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม บริหารงานบุคคล เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย/1
32767 24 เม.ย. 58 ทั่วไป  นำส่งบัญชีเงินอุดหนุน บ้านวนาหลวง บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
32766 24 เม.ย. 58 ทั่วไป  นำส่งบัญชีเงินอุดหนุน บ้านวนาหลวง บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
32765 24 เม.ย. 58 ด่วนที่สุด  เงินเดือน บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านแกงหอม/ -
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System