ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
21631 19 เม.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งรายงานการจัดซื้อหนังสือและแบบฝึกหัด บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน นโยบายและแผน/ -
21630 19 เม.ย. 57 ทั่วไป  ่สงรายชื่อนักเรียน บ้านแม่อีแลบ อนุบาลปาย(เวียงใต้)/ -
21629 19 เม.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา บ้านหนองขาวกลาง นโยบายและแผน/ -
21628 19 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายละเอียดประกอบการเบิกค่าพาหนะรับส่งนักเรียน บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านหมอแปง/ -
21627 18 เม.ย. 57 ทั่วไป  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 136 แห่ง /5
21626 18 เม.ย. 57 ทั่วไป  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับ10) พ.ศ.2557 บริหารการเงินและสินทรัพย์ 136 แห่ง /4
21625 18 เม.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งแบบรายงานการเก็บเงินบำรุงการศึกษา บ้านห้วยโป่งอ่อน สารบรรณกลาง/ -
21624 18 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ บ้านห้วยโป่งอ่อน บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
21623 18 เม.ย. 57 ทั่วไป  การจัดสรรงบประมาณปี 2557 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่น และปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม นโยบายและแผน 63 แห่ง /3
21622 18 เม.ย. 57 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 2 แห่ง /1
21621 18 เม.ย. 57 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ ยกเลิก/ยกเลิก
21620 18 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน บ้านแม่แจ๊ะ บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
21619 18 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการเก็บเงินบำรุงการศึกษา บ้านแม่แจ๊ะ บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
21618 18 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา บ้านแม่แจ๊ะ นโยบายและแผน/1
21617 18 เม.ย. 57 ทั่วไป  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ บ้านท่าหินส้ม บริหารงานบุคคล/1
21616 18 เม.ย. 57 ด่วนที่สุด  ขอสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร บริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 แห่ง /1
21615 18 เม.ย. 57 ทั่วไป  มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือนักเรียน บ้านแกงหอม อนุบาลปาย(เวียงใต้)/1
21614 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ละนา บ้านแม่ละนา นโยบายและแผน/1
21613 17 เม.ย. 57 ด่วนที่สุด  ขอนำส่งแนวทางบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (งบแปรญัตติ) บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ นโยบายและแผน/1
21612 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อำนวยการ 140 แห่ง /19
21611 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานเงินอุดหนุนและเงินบำรุงการศึกษา บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านผาสำราญ/ -
21610 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  แบบคำขอเพิ่มวุฒิ บริหารงานบุคคล 136 แห่ง /18
21609 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา1/2557 (70%) เพิ่มเติมจำนวน 8 โรงเรียน นโยบายและแผน 8 แห่ง / -
21608 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา บ้านมะหินหลวง นโยบายและแผน/1
21607 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการซื้อหนังสือ บ้านแม่โกปี่ นโยบายและแผน/1
21606 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน บ้านแม่โกปี่ บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
21605 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้น ฯ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 80 แห่ง /16
21604 17 เม.ย. 57 ด่วนที่สุด  การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับรางวัล บริหารงานบุคคล ชุมชนต่อแพวิทยา/1
21603 12 เม.ย. 57 ทั่วไป  การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา บ้านยอดดอยวิทยา นโยบายและแผน/1
21602 11 เม.ย. 57 ทั่วไป  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ บริหารงานบุคคล บ้านคาหาน/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System