ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานการแผนชั้นเรียน ให้ดำเนินการส่งกลุ่มนโยบายและแผน โดยด่วน ตามรายชื่อโรงเรียนดังนี้. อำเภอเมือง -โรงเรียนบ้านแม่สะงา ร่มเกล้าปางตอง บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านไม้สะเป่ บ้านห้วยเดื่อ อนุบาลแม่ฮ่องสอน บ้านแม่จ๋า บ้านห้วยผา อ.ปาย -บ้านใหม่สหสัมพันธ์ บ้านทุุ่งยาว บ้านแพมบก บ้านสบแพม บ้านไทรงาม บ้านดอยผีลู บ้านโป่งสา บ้านแม่เหมืองหลวง อ.ปางมะผ้า -บ้านแม่ละนา บ้านยาป่าแหน บ้านลุกป่าก๊อ บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร อ.ขุนยวม - โรงเรียนขุนยวม บ้านแม่สะเป่ใต้ นางิ้ว แม่อูคอ แม่อูคอหลวง หัวปอน แม่หาด แม่ออ ห้วยนา ท่าหินส้ม แม่ลาก๊ะ รรเขตขุนยวม ให้จัดส่งมาด่วนเพราะเลยกำหนดมานานแล้วค โดย นโยบายและแผน (19 พ.ย. 57)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
28125 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
28124 24 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด  รหัสโรงเรียนพุทธเกษตร นิเทศติดตามและประเมินผลฯ ชุมชนต่อแพวิทยา/ -
28123 24 พ.ย. 57 ด่วน  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
28122 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  รายงานผลการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและครู ภาคเรียนที่ 2/2557 บ้านห้วยส้าน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
28121 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  การจัดทำแผนการเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร นโยบายและแผน/ -
28120 24 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด  การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม 2/2557 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ บ้านแม่กิ๊/1
28119 24 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด  ข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ บ้านห้วยโป่งกาน/ -
28118 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  หลักสูตรหน้าที่พลเมือง ป.3 บ้านแม่สะงา บ้านห้วยขาน/ -
28117 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม นโยบายและแผน/ -
28116 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  กำหนดการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 135 แห่ง /30
28115 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  ข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง บ้านห้วยโป่งกาน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
28114 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าประกวดการขับร้องเพลงหมู่เฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้านผาบ่อง ยกเลิก/ยกเลิก
28113 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  การจัดทำแผนการเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ นโยบายและแผน/1
28112 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นโยบายและแผน 29 แห่ง /8
28111 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(เพิ่มเติม) บ้านวนาหลวง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
28110 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านวนาหลวง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
28109 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  เชิญประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและ รกท.ผอ.ร.ร. ขุนยวม 29 แห่ง /13
28108 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นโยบายและแผน 5 แห่ง /1
28107 24 พ.ย. 57 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม อนุบาลขุนยวม ขุนยวม/1
28106 22 พ.ย. 57 ทั่วไป  การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแม่อูคอหลวง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
28105 22 พ.ย. 57 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเมืองแพม ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
28104 22 พ.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการกรอกข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม ภาคเรียนที่ 2/2557 บ้านแม่กิ๊ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
28103 21 พ.ย. 57 ทั่วไป  พี่ฝนฝากให้ครูแดงคะ บ้านห้วยโป่ง บ้านยอดดอยวิทยา/ -
28102 21 พ.ย. 57 ทั่วไป  การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ นโยบายและแผน/1
28101 21 พ.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งแผนชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ บ้านแม่ออ นโยบายและแผน/1
28100 21 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด  ขอสนับสนุนการแสดงของนักเรียน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ บ้านในสอย/1
28099 21 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ บ้านแพมบก นโยบายและแผน/1
28098 21 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด  การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ บ้านสบแพม นโยบายและแผน/1
28097 21 พ.ย. 57 ทั่วไป  เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2557 อำนวยการ 139 แห่ง /60
28096 21 พ.ย. 57 ทั่วไป  การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารงานบุคคล ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System