ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
24593 28 ก.ค. 57 ทั่วไป   นำส่งสรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาฯ (ปพ.๓)ปีการศึกษา ๒๕๕๖ บ้านหนองขาวกลาง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24592 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ประมาณการค่าใช้จ่ายการนืเทศ สายใต้ บ้านแพมบก 12 แห่ง / -
24591 28 ก.ค. 57 ด่วน  นำส่งสรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาฯ (ปพ.๓)ปีการศึกษา ๒๕๕๖ บ้านโป่งสา ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24590 28 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบปราณ ๒๕๕๗ บ้านทุ่งยาว นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
24589 28 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร อนุบาลปาย(เวียงใต้) นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
24588 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา(ปพ.๓) บ้านพัฒนา สารบรรณกลาง/ -
24587 28 ก.ค. 57 ด่วน  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ บ้านโป่งสา บริหารงานบุคคล/1
24586 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสรุปอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประุถมศึกษาปีที่ ๖ ตามแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาฯ บ้านผาสำราญ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24585 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าชมงาน จากภูผาสู่ทะเล เยาวชนคือพลังที่ยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 140 แห่ง /23
24584 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์นักวิทยาศาสตร์น้อย และพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๕๗ บ้านแม่กิ๊ อนุบาลขุนยวม/ -
24583 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบติดตามผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย บ้านแม่กิ๊ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
24582 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสรุปผลการอนุมัติ ปพ.3 บ้านเวียงเหนือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24581 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งรายชื่อคัดกรองนักเรียน LD เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
24580 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสรุปผลการอนุมัติ ปพ.3 สังวาลย์วิทย์ 3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24579 28 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  แจ้งรายชื่อผู้ขอเข้ารับการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 บริหารงานบุคคล/1
24578 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ฯ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 4 แห่ง / -
24577 28 ก.ค. 57 ด่วน  ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล บ้านลุกป่าก๊อ บ้านห้วยเฮี๊ยะ/ -
24576 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามแบบรายงานผลผู้สำเร็จการศึกษา ฯ ( ปพ. ๓ )ปีการศึกษา ๒๕๕๖ บ้านแม่กิ๊ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24575 28 ก.ค. 57 ด่วน  นำส่งแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บ้านแม่สะเป่ใต้ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
24574 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งการโอนเงินค่าจ้างประจำ ตกเบิก และครูผู้ช่วย ปรับเป็นครู คศ.1 บริหารการเงินและสินทรัพย์ 140 แห่ง /33
24573 28 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ สังวาลย์วิทย์ 3 บริหารงานบุคคล/1
24572 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ประกาศ เรื่องการเรียกรายงานตัวของพนักงานราชการ บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 33 แห่ง /6
24571 28 ก.ค. 57 ด่วน  นำส่งแบบฟอร์มการส่งรายชื่อเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรด้านบรรณารักษ์ ชุมชนบ้านแม่ฮี้ สารบรรณกลาง/ -
24570 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับผู้บริหาร บ้านวนาหลวง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
24569 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ข้อมูลตัวชี้วัด(สรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24568 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งสรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านห้วยส้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24567 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมชมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ บ้านพัฒนา อนุบาลขุนยวม/1
24566 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์นักวิทยาศาสตร์น้อยและพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัยปี2557 อนุบาลขุนยวม บ้านห้วยนา/ -
24565 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งสรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านห้วยส้าน ยกเลิก/ยกเลิก
24564 28 ก.ค. 57 ทั่วไป  เชิญประชุมครูวิชาการโรงเรียน ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 12 แห่ง /4
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System