ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
27424 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ บ้านแม่โกปี่ นโยบายและแผน/ -
27423 20 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  คำสั่งจ้างพนักงานราชการ บริหารการเงินและสินทรัพย์ ขุนยวม/ -
27422 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินงบบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 และขอเบิกใบเสร็จรับเงิน บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านแม่นาเติง/ -
27421 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสาขาขาดแคลน บ้านห้วยนา บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27420 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนร่วม บ้านห้วยนา บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27419 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง บ้านห้วยนา บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27418 20 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 140 แห่ง /13
27417 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  การมาปฏิบัติงานของพนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ชุมชนบ้านเมืองปอน บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27416 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินงบบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 และขอเบิกใบเสร็จรับเงิน บ้านแม่นาเติง บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27415 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งข้อมูลปีที่เกษียณอายุราชการของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสที่จะเข้ารับบริการประเมินด้านความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ บ้านหนองแห้ง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
27414 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน บ้านแม่นาเติง ยกเลิก/ยกเลิก
27413 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  การคัดเลือกตัวแทนสหกรณ์อำเภอขุนยวม บ้านหนองแห้ง 7 แห่ง /2
27412 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  ให้รายงานการใช้ใบเสร็จและขอเบิกใบเสร็จรับเงิน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 140 แห่ง /28
27411 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งรายงานการใช้เงินอุดหนุนทั่วไป บ้านผาสำราญ บริหารการเงินและสินทรัพย์/ -
27410 17 ต.ค. 57 ทั่วไป  สอบราคาจ้างอาหารกลางวัน บ้านนาจลอง เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย/ -
27409 17 ต.ค. 57 ทั่วไป  สอบราคาจ้างอาหารกลางวัน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย บ้านนาจลอง/ -
27408 17 ต.ค. 57 ทั่วไป  ส่งเอกสารเพิ่มเติมพนักงานราชการ บ้านขุนสาใน บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27407 17 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 140 แห่ง /41
27406 17 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  กรุณาติดต่อกลับด่วน!!! บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านปางคาม/1
27405 17 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  นำส่งเอกสารนางนาราชา อุแสงศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งยาว บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27404 17 ต.ค. 57 ทั่วไป  ส่งเอกสารเพิ่มเติงของพนักงานราชการ บ้านขุนสาใน ยกเลิก/ยกเลิก
27403 17 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 140 แห่ง /42
27402 17 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  คำสั่งจ้างพนักงานราชการ บ้านหนองแห้ง บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27401 17 ต.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งคำสั่งจ้างพนักงานราชการ บ้านขุนสาใน บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27400 17 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  คำสั่งจ้างพนักงานราชการ บริหารการเงินและสินทรัพย์ ยกเลิก/ยกเลิก
27399 16 ต.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งคำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี และหรือให้ได้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม บริหารงานบุคคล/ -
27398 16 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  คำสั่งจ้างพนักงานราชการ บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านแม่ปิง/1
27397 16 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  ส่งคำสั่งจ้างพนักงานราชการ บริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 แห่ง /2
27396 16 ต.ค. 57 ทั่วไป  เอกสารจากมูลนิธิ สายณรงค์ รสานนท์ อนุบาลปาย(เวียงใต้) บ้านป่ายาง/ -
27395 16 ต.ค. 57 ทั่วไป  เอกสารจากมูลนิธิ สายณรงค์ รสานนท์ อนุบาลปาย(เวียงใต้) บ้านหมอแปง/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System