ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : ด้วยประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาห้วยโป่ง (ดร.วิชัย เจริญพระธรรมดี) ปัจจุบัน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนเสรีวิทยา จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายงานต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ทราบว่า หากมีหนังสือราชการที่จะแจ้งไปยังศูนย์ฯ เครือข่ายสถานศึกษาห้วยโป่ง ให้แจ้งไปที่โรงเรียนบ้านป่าลาน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการต่างๆ ต่อไป โดย เสรีวิทยา (19 มี.ค. 58)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
32365 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านแม่จ๋า บ้านแม่จ๋า ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32364 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ อนุบาลปางมะผ้า อำนวยการ/ -
32363 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน มี.ค.58 บริหารการเงินและสินทรัพย์ 7 แห่ง / -
32362 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานผลการปฏิบัติงาน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 135 แห่ง /8
32361 27 มี.ค. 58 ด่วนที่สุด  ส่งให้ครูประสิทธิ บ้านแม่ละนา บ้านยาป่าแหน/ -
32360 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  ตัวอย่างแผน(ต่อ) ขุนยวม 29 แห่ง /4
32359 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  ตัวอย่างแผน(ต่อ) ขุนยวม 29 แห่ง /4
32358 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสิ้นปี ประจำปีการศึกษา 2557 ส่งเสริมการจัดการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า/ -
32357 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  ตัวอย่างแผน(ต่อ) ขุนยวม 29 แห่ง /4
32356 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  ตัวอย่างแผน(ต่อ) ขุนยวม 29 แห่ง /4
32355 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  ตัวอย่างแผน(ต่อ) ขุนยวม 29 แห่ง /4
32354 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  ตัวอย่างจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการสู่การปฏิบัติ ขุนยวม 29 แห่ง /4
32353 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  การรายงานผลนักเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อม บ้านแม่เหมืองหลวง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
32352 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯอำเภอขุนยวม ขุนยวม 29 แห่ง /4
32351 27 มี.ค. 58 ด่วนที่สุด  สัญญาจ้าง บ้านแม่ปิง บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
32350 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งเอกสารแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS ๔(๒) บ้านใหม่สหสัมพันธ์ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32349 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  ส่งผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ขุนยวม 29 แห่ง /8
32348 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน (แก้ไขเพิ่มเติม) บริหารงานบุคคล 2 แห่ง / -
32347 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน (แก้ไขเพิ่มเติม) บริหารงานบุคคล 3 แห่ง / -
32346 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  เอกสารปรับปรุงซ่อมแซม บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านแม่สะงา/ -
32345 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของนางสาวอำไพ บุญมาเทพ บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านหัวแม่สุริน/ -
32344 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 บ้านแม่นาเติง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32343 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานผลนักเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อม บ้านแม่นาเติง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32342 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานผลนักเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อม บ้านทุ่งกองมู นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32341 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานผลนักเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อม บ้านป่ายาง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32340 27 มี.ค. 58 ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 135 แห่ง /26
32339 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ บ้านปางตอง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32338 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  การรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ บ้านแม่อูคอหลวง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32337 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  การสำรวจข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ บ้านหัวปอน ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32336 27 มี.ค. 58 ทั่วไป  โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดีแต่ขัดสนทุนทรัพย์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา บ้านสบสอย/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System