ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : [ด่วนที่สุด]แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม e-Officeวันที่ 29ส.ค.57 จาก ห้องประชุม 1 สพป.มส.1 ย้ายไป ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชน โดย นโยบายและแผน (28 ส.ค. 57)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
25916 29 ส.ค. 57 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักเรียน ป.6 สอบโอเน็ตปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านคาหาน บ้านคาหาน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
25915 29 ส.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งเงินสวัสดิการเครือข่าย บ้านขุนสาใน 3 แห่ง / -
25914 29 ส.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย บ้านเวียงเหนือ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
25913 29 ส.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งแบบรายงานไม่มีตัวตน (บค.๒๗) บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
25912 29 ส.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย สังวาลย์วิทย์ 3 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
25911 29 ส.ค. 57 ด่วนที่สุด  รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ บ้านน้ำฮู นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
25910 29 ส.ค. 57 ทั่วไป   โปรแกรมประเมิน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ บ้านน้ำฮู/ -
25909 29 ส.ค. 57 ทั่วไป  การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่่อนขั้นเงินเดือน บ้านผามอน บริหารงานบุคคล/ -
25908 29 ส.ค. 57 ทั่วไป  ส่งรายการเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน รร.เขตพื้นที่ฯ อ.เมือง เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม/ -
25907 29 ส.ค. 57 ด่วนที่สุด  รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย บ้านน้ำฮู นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
25906 29 ส.ค. 57 ทั่วไป  ขอนำส่งแบบตอบรับร่วมประชุม บ้านผามอน นโยบายและแผน/1
25905 29 ส.ค. 57 ทั่วไป  การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา 2558 - 2559 นโยบายและแผน 140 แห่ง /18
25904 29 ส.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งจำนวนนักเรียน บ้านท่าโป่งแดง 15 แห่ง /2
25903 29 ส.ค. 57 ทั่วไป  รายงานผลการรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรม เนื่องใน วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 บ้านท่าโป่งแดง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
25902 29 ส.ค. 57 ทั่วไป  ส่งรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มเครือข่าย และรายชื่อบุคลากร บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 บ้านเมืองแปง/1
25901 28 ส.ค. 57 ทั่วไป  ผู้รับเข้าการอบรมวิทยุสื่อสาร บ้านท่าหินส้ม ขุนยวม/1
25900 28 ส.ค. 57 ทั่วไป  รายงานผลการจัดกิจกรรม เนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ปี ๒๕๕๗ บ้านแม่โกปี่ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
25899 28 ส.ค. 57 ทั่วไป  การติดตามนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บ้านสบสอย ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
25898 28 ส.ค. 57 ทั่วไป  รายงานความชำรุดบกพร่องของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บ้านแม่โกปี่ บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
25897 28 ส.ค. 57 ทั่วไป  การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ บ้านสบสอย บริหารงานบุคคล/ -
25896 28 ส.ค. 57 ด่วนที่สุด  แบบตอบรับการประชุม แท็บแล็ต บ้านแม่ปิง นโยบายและแผน/1
25895 28 ส.ค. 57 ด่วนที่สุด  [ด่วนที่สุด]แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม e-Officeวันที่ 29ส.ค.57 จาก ห้องประชุม 1 สพป.มส.1 ย้ายไป ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชน นโยบายและแผน 140 แห่ง /49
25894 28 ส.ค. 57 ทั่วไป  ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บ้านยอดดอยวิทยา บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
25893 28 ส.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการประชุมคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต บ้านห้วยโป่ง นโยบายและแผน/1
25892 28 ส.ค. 57 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรม เนื่องใน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ปี ๒๕๕๗ ปางตองประชาสรรค์ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
25891 28 ส.ค. 57 ทั่วไป  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู ปี 2557 บริหารงานบุคคล 140 แห่ง /42
25890 28 ส.ค. 57 ทั่วไป  รายงานการมีตัวตนของนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2557 บ้านน้ำส่อม ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
25889 28 ส.ค. 57 ด่วน  ส่งข้อมูลการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) บ้านลุกป่าก๊อ บริหารงานบุคคล/ -
25888 28 ส.ค. 57 ทั่วไป  รายงานข้อมูลนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
25887 28 ส.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 บ้านกึ้ดสามสิบ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System