ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานการแผนชั้นเรียน ให้ดำเนินการส่งกลุ่มนโยบายและแผน โดยด่วน ตามรายชื่อโรงเรียนดังนี้. อำเภอเมือง -โรงเรียนบ้านแม่สะงา บ้านห้วยขาน ร่มเกล้าปางตอง บ้านห้วยมะเขือส้ม บ้านไม้สะเป่ บ้านใหม่ บ้านห้วยเดื่อ อนุบาลแม่ฮ่องสอน บ้านห้วยช่างคำ+สาขาฯ บ้านแม่จ๋า บ้านห้วยผา บ้านใหม่ห้วยหวาย อ.ปาย -บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ชุมชนบ้านแม่ฮี้ บ้านแม่ปิง บ้านทุุ่งยาว บ้านแพมบก บ้านสบแพม บ้านไทรงาม บ้านดอยผีลู บ้านหมอแปง บ้านโป่งสา บ้านแม่เหมืองหลวง อ.ปางมะผ้า -บ้านแม่ละนา บ้านบาป่าแหน บ้านลุกป่าก๊อ บ้านกึ๊ดสามสิบ บ้านถ้ำลอด บ้านผามอน บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร อ.ขุนยวม - โรงเรียนขุนยวม บ้ โดย นโยบายและแผน (27 ต.ค. 57)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
27543 31 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม บริหารงานบุคคล ขุนยวม/ -
27542 31 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม บริหารงานบุคคล อนุบาลปางมะผ้า/ -
27541 31 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม บริหารงานบุคคล ชุมชนบ้านปางหมู/ -
27540 31 ต.ค. 57 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ส่งเสริมการจัดการศึกษา 140 แห่ง /1
27539 31 ต.ค. 57 ทั่วไป  การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว ส่งเสริมการจัดการศึกษา 140 แห่ง /3
27538 31 ต.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานข้อมูลทางไกลผ่านดาวเทียม 29 ตุลาคม 2557 บ้านสบแพม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
27537 31 ต.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานข้อมูลทางไกลผ่านดาวเทียม 29 ตุลาคม 2557 บ้านสบแพม ยกเลิก/ยกเลิก
27536 31 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557 อำนวยการ 144 แห่ง /11
27535 31 ต.ค. 57 ทั่วไป  การให้ความอุปถัมภ์ สนับสนุน อำนวยความสะดวกการจัดธรรมสนามหลวง ประจำปี 2557 อำนวยการ 144 แห่ง /11
27534 31 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
27533 31 ต.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบประเมินการจัดคุณภาพและโภชนาการอาหารกลางวันของโรงเรียน บ้านมะหินหลวง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
27532 30 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  แจ้งการชำระหนี้ค่าโทรศัพท์ บริหารการเงินและสินทรัพย์ 140 แห่ง /21
27531 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  ระหัสครุภัณฑ์ หน่วยตรวจสอบภายใน บ้านนาปลาจาด/ -
27530 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  ระหัสครุภัณฑ์ หน่วยตรวจสอบภายใน บ้านนาปลาจาด/ -
27529 30 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ อนุบาลแม่ฮ่องสอน 2 แห่ง /2
27528 30 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ อนุบาลแม่ฮ่องสอน 2 แห่ง /2
27527 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  เชิญร่วมประชุมฯ ขุนยวม 29 แห่ง /8
27526 30 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การออกใบเสร็จรับเงิน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 140 แห่ง /31
27525 30 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การออกใบเสร็จรับเงิน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 19 แห่ง /8
27524 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  ส่งเอกสารให้ผอ.ประยุทธ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย ชุมชนบ้านแม่ฮี้/1
27523 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  คำสั่งการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ บ้านปางคาม บริหารงานบุคคล/1
27522 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  ส่งทะเ้บียนคุมพัสดุ หน่วยตรวจสอบภายใน 20 แห่ง /6
27521 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  ส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน บ้านปางคาม บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27520 30 ต.ค. 57 ทั่วไป  เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ บ้านปางตอง 29 แห่ง /8
27519 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจัดสรรดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บ้านแม่ลาก๊ะ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
27518 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ บ้านแม่กิ๊ 30 แห่ง /10
27517 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อนุบาลปางมะผ้า อำนวยการ/1
27516 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  หนังสือรับรองประเมินผลการควบคุมภายใย (ปอ.1) บ้านถ้ำลอด อำนวยการ/1
27515 29 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 86 แห่ง /21
27514 29 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ขุนยวม นโยบายและแผน/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System