ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแท็บเล็ต ตามที่ได้แจ้งหนังสือไปแล้ว ตามรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 วันที่ 2-5 กันยายน 2557 ดังนี้ ปางตองประชาสรรค์ บ้านแม่หาด บ้านนางิ้ว บ้านไม้สะเป่ใต้ ด้วย ...กลุ่มนโนบายและแผน โดย นโยบายและแผน (1 ก.ย. 57)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
26094 3 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  พิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557 ) บ้านน้ำส่อม บริหารงานบุคคล/ -
26093 3 ก.ย. 57 ด่วน  การติดตามนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บ้านขุนสาใน ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26092 3 ก.ย. 57 ด่วน  การอบรมขยายผลโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ขุนยวม 5 แห่ง /1
26091 3 ก.ย. 57 ทั่วไป  เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง นโยบายและแผน/ -
26090 3 ก.ย. 57 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องทิศทางการศึกษาไทย ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย" และงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 อำนวยการ 8 แห่ง /2
26089 3 ก.ย. 57 ทั่วไป  การจัดสรรงบประมาณปี 2557 สำหรับเป็นค่าสาธารณูปโภค นโยบายและแผน 49 แห่ง /11
26088 3 ก.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งแบบติดตามและประเมินผลการใช้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ ชุมชนต่อแพวิทยา ยกเลิก/ยกเลิก
26087 3 ก.ย. 57 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ทิศทางการศคกษาไทย ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย" อำนวยการ ยกเลิก/ยกเลิก
26086 3 ก.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งแบบติดตามและประเมินผลการใช้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ ชุมชนต่อแพวิทยา ยกเลิก/ยกเลิก
26085 3 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  ส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการที่มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 บ้านห้วยปมฝาด บริหารงานบุคคล/ -
26084 3 ก.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งแบบติดตามและประเมินผลการใช้เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ ชุมชนต่อแพวิทยา ยกเลิก/ยกเลิก
26083 3 ก.ย. 57 ทั่วไป  ตรวจสอบข้อมูลระดับศูนย์เครือข่ายฯ โรงเรียนเขตพื้นที่ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 3 แห่ง /3
26082 3 ก.ย. 57 ทั่วไป  การแข่งขันแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 3 แห่ง /3
26081 3 ก.ย. 57 ทั่วไป   การติดตามนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ บ้านเมืองแพม ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26080 3 ก.ย. 57 ทั่วไป  ส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ บ้านไทรงาม บริหารงานบุคคล/ -
26079 2 ก.ย. 57 ทั่วไป   รายงานข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 บ้านหนองขาวกลาง บริหารงานบุคคล/ -
26078 2 ก.ย. 57 ทั่วไป   รายงานข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 บ้านหนองขาวกลาง ยกเลิก/ยกเลิก
26077 2 ก.ย. 57 ทั่วไป  ส่งงานคำสั่ง(พิจารณา) บ้านวนาหลวง อนุบาลปางมะผ้า/ -
26076 2 ก.ย. 57 ทั่วไป   รายงานข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 บ้านหนองขาวกลาง ยกเลิก/ยกเลิก
26075 2 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายสายใต้ บ้านแกงหอม 2 แห่ง / -
26074 2 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 2 แห่ง / -
26073 2 ก.ย. 57 ทั่วไป  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด บริหารการเงินและสินทรัพย์ 8 แห่ง /4
26072 2 ก.ย. 57 ทั่วไป  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด บริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 แห่ง /2
26071 2 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง ยกเลิก/ยกเลิก
26070 2 ก.ย. 57 ทั่วไป  การแข่งขันแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ยกเลิก/ยกเลิก
26069 2 ก.ย. 57 ทั่วไป  ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายภูผาลีลาวดี ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 12 แห่ง /6
26068 2 ก.ย. 57 ด่วน  รายงานข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 บ้านจ่าโบ่ บริหารงานบุคคล/ -
26067 2 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ บริหารงานบุคคล 13 แห่ง /11
26066 2 ก.ย. 57 ทั่วไป  ส่งรายงานการติดตามนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2557 บ้านป่ายาง ยกเลิก/ยกเลิก
26065 2 ก.ย. 57 ทั่วไป  ส่งรายงานการติดตามนักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2557 บ้านป่ายาง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System