ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : โรงเรียนแม่โกปี่ และกุงไม้สักมิตรภาพ รายงานแผนชั้นเรียน ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วยค่ะ.. ขอให้ส่งมาใหม่ค่ะ..กลุ่มนโยบายและแผน โดย นโยบายและแผน (21 ต.ค. 57)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
27435 21 ต.ค. 57 ทั่วไป  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ บริหารงานบุคคล 144 แห่ง /12
27434 21 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การติดตั้งจานดาวเทียม บริหารการเงินและสินทรัพย์ 84 แห่ง /9
27433 21 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติตตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นโยบายและแผน 84 แห่ง /9
27432 21 ต.ค. 57 ทั่วไป  การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม บริหารการเงินและสินทรัพย์ 84 แห่ง /9
27431 21 ต.ค. 57 ทั่วไป  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 140 แห่ง /19
27430 21 ต.ค. 57 ทั่วไป  การกวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา 140 แห่ง /20
27429 21 ต.ค. 57 ทั่วไป  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินวบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 และขอเบิกใบเสร็จรับเงิน บ้านปางตอง บริหารการเงินและสินทรัพย์/ -
27428 21 ต.ค. 57 ทั่วไป  การดำเนินงานโครงการ ออกค่าย ได้ยิ้มไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ ๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษา บ้านส่อแบะ/ -
27427 21 ต.ค. 57 ทั่วไป  สอบราคาจ้างประกอบอาหารหลางวันโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 14 แห่ง /1
27426 21 ต.ค. 57 ทั่วไป  การกำหนดวันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ อำนวยการ 144 แห่ง /30
27425 21 ต.ค. 57 ทั่วไป  เอกสารลูกเสือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ชุมชนบ้านเมืองปอน/ -
27424 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ บ้านแม่โกปี่ นโยบายและแผน/1
27423 20 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  คำสั่งจ้างพนักงานราชการ บริหารการเงินและสินทรัพย์ ขุนยวม/1
27422 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินงบบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 และขอเบิกใบเสร็จรับเงิน บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านแม่นาเติง/ -
27421 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสาขาขาดแคลน บ้านห้วยนา บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27420 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนร่วม บ้านห้วยนา บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27419 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง บ้านห้วยนา บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27418 20 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 140 แห่ง /39
27417 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  การมาปฏิบัติงานของพนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ชุมชนบ้านเมืองปอน บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27416 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินงบบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 และขอเบิกใบเสร็จรับเงิน บ้านแม่นาเติง บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27415 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งข้อมูลปีที่เกษียณอายุราชการของครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสที่จะเข้ารับบริการประเมินด้านความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ บ้านหนองแห้ง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
27414 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน บ้านแม่นาเติง ยกเลิก/ยกเลิก
27413 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  การคัดเลือกตัวแทนสหกรณ์อำเภอขุนยวม บ้านหนองแห้ง 7 แห่ง /2
27412 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  ให้รายงานการใช้ใบเสร็จและขอเบิกใบเสร็จรับเงิน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 140 แห่ง /46
27411 20 ต.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งรายงานการใช้เงินอุดหนุนทั่วไป บ้านผาสำราญ บริหารการเงินและสินทรัพย์/ -
27410 17 ต.ค. 57 ทั่วไป  สอบราคาจ้างอาหารกลางวัน บ้านนาจลอง เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย/1
27409 17 ต.ค. 57 ทั่วไป  สอบราคาจ้างอาหารกลางวัน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย บ้านนาจลอง/ -
27408 17 ต.ค. 57 ทั่วไป  ส่งเอกสารเพิ่มเติมพนักงานราชการ บ้านขุนสาใน บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
27407 17 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 140 แห่ง /54
27406 17 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  กรุณาติดต่อกลับด่วน!!! บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านปางคาม/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System