ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา นางอุษณาวดี ปภานิจกุล ปีที่ทำการศึกษา ปี 2557 แบบฝึกทักษะเป็นสื่อที่อำนวยประโยชน์ในการเรียนรู้ ทำให้ครูทราบความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น สามารถประเมินผลตนเองได้ ช่วยพัฒนาความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนฝึกฝนได้เต็มที่ ช่วยเสริมให้ทักษะคงทน และเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะส โดย บ้านท่าโป่งแดง (29 มี.ค. 58)
  : ด้วยประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาห้วยโป่ง (ดร.วิชัย เจริญพระธรรมดี) ปัจจุบัน ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าลาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ทางโรงเรียนเสรีวิทยา จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายงานต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ทราบว่า หากมีหนังสือราชการที่จะแจ้งไปยังศูนย์ฯ เครือข่ายสถานศึกษาห้วยโป่ง ให้แจ้งไปที่โรงเรียนบ้านป่าลาน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการต่างๆ ต่อไป โดย เสรีวิทยา (19 มี.ค. 58)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
32426 31 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานการใช้เงินดอกผลอาหารกลางวัน บ้านวนาหลวง สารบรรณกลาง/ -
32425 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานการใช้เงินดอกผลกองทุนอาหารกลางวัน บ้านแม่แจ๊ะ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32424 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานผลนักเรียนที่ได้้รับการเตรียมความพร้อม บ้านน้ำเพียงดิน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32423 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  การรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ARS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บ้านน้ำเพียงดิน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32422 30 มี.ค. 58 ด่วน  การสำรวจข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ชุมชนบ้านเมืองปอน ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32421 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บ้านกึ้ดสามสิบ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32420 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32419 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  การรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ars) บ้านทุ่งกองมู นโยบายและแผน/ -
32418 30 มี.ค. 58 ด่วนที่สุด  เอกสารงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านน้ำริน บ้านน้ำริน บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
32417 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  ขอรายงานใช้จ่ายเงินคงเหลือประจำเดือน บ้านขุนสาใน หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
32416 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  ที่ราชพัสดุ บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านแม่ละนา/ -
32415 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  การสำรวจข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา2557 บ้านห้วยผึ้ง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32414 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  การอบรมครูผู้สอนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษา EBE สำหรับครูชั้น ป.1 , ป.4 รุ่น 3 ระดับภูมิภาค นิเทศติดตามและประเมินผลฯ บ้านใหม่/1
32413 30 มี.ค. 58 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนอาหารกลางวัน (ส่งให้ด่วนที่สุดนะครับจะส่ง สพฐ.แล้ว) ส่งเสริมการจัดการศึกษา 14 แห่ง /6
32412 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานผลนักเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อม บ้านห้วยส้าน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32411 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งแบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32410 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  ส่งแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS 4(2) บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32409 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  เลื่อนการส่งตัวธุรการโรงเรียน บ้านเวียงเหนือ บริหารงานบุคคล/ -
32408 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  แบบสำรวจข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ บ้านผาสำราญ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32407 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) บ้านผาสำราญ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32406 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งแบบฟอร์มตัวชี้วัด ARS ๔(๒) บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32405 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งแบบสำรวจข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2558 บ้านห้วยเฮี๊ยะ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32404 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งแบบรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 บ้านห้วยเฮี๊ยะ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32403 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งแบบสำรวจข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ปีการศึกษา 2557 บ้านห้วยเฮี๊ยะ ยกเลิก/ยกเลิก
32402 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียนเพื่อการจัดสรรที่เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อนุบาลปาย(เวียงใต้) บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78/1
32401 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  เอกสารรายงานขอซื้อครุภัณฑ์วิชางานเกษตร บ้านน้ำปลามุง บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
32400 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายละเอียดเงินตกเบิก นางอาทิตยา จินาวงค์ บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านน้ำฮู/ -
32399 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32398 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  รายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 บ้านห้วยส้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32397 30 มี.ค. 58 ทั่วไป  แนวทางการส่งต่อนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่สามารถเรียนในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคัน บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System