ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
21612 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อำนวยการ 140 แห่ง /2
21611 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานเงินอุดหนุนและเงินบำรุงการศึกษา บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านผาสำราญ/ -
21610 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  แบบคำขอเพิ่มวุฒิ บริหารงานบุคคล 136 แห่ง /3
21609 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีการศึกษา1/2557 (70%) เพิ่มเติมจำนวน 8 โรงเรียน นโยบายและแผน 8 แห่ง / -
21608 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา บ้านมะหินหลวง นโยบายและแผน/1
21607 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการซื้อหนังสือ บ้านแม่โกปี่ นโยบายและแผน/1
21606 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน บ้านแม่โกปี่ บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
21605 17 เม.ย. 57 ทั่วไป  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนจุดเน้น ฯ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 80 แห่ง /7
21604 17 เม.ย. 57 ด่วนที่สุด  การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับรางวัล บริหารงานบุคคล ชุมชนต่อแพวิทยา/ -
21603 12 เม.ย. 57 ทั่วไป  การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา บ้านยอดดอยวิทยา นโยบายและแผน/1
21602 11 เม.ย. 57 ทั่วไป  การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ บริหารงานบุคคล บ้านคาหาน/1
21601 10 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานเงินอุดหนุน บ้านปางแปก บ้านแม่นาเติง/ -
21600 10 เม.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งแบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 บ้านหัวปอน ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
21599 10 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานเงินอุดหนุน บ้านแม่นาเติง 2 แห่ง /1
21598 10 เม.ย. 57 ทั่วไป  การเพิ่มวุฒิการศึกษา อ.ไพศาล น้อยมุง บริหารงานบุคคล บ้านแม่เหมืองหลวง/ -
21597 10 เม.ย. 57 ทั่วไป  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ บ้านเมืองแปง บริหารงานบุคคล/1
21596 10 เม.ย. 57 ทั่วไป  ตัวอย่างซอร์ บ้านน้ำริน บ้านเมืองแพม/ -
21595 10 เม.ย. 57 ด่วนที่สุด  ส่งใบเสร็จรับเงิน บ้านแม่เหมืองหลวง บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
21594 10 เม.ย. 57 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ทำการสอนในสถานศึกษา บ้านห้วยแห้ง บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
21593 9 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการเก็บเงินบำรุงการศึกษา บ้านหัวปอน บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
21592 9 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน บ้านหัวปอน นโยบายและแผน/1
21591 9 เม.ย. 57 ทั่วไป  แนวทางการบริหารงบประมาณ 2557 (งบแปรญัตติ) นโยบายและแผน 136 แห่ง /48
21590 9 เม.ย. 57 หนังสือเวียน  แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557 (งบแปรญัตติ) นโยบายและแผน 136 แห่ง /48
21589 9 เม.ย. 57 ทั่วไป  อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ บริหารงานบุคคล บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน/ -
21588 9 เม.ย. 57 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม บริหารงานบุคคล 14 แห่ง /6
21587 9 เม.ย. 57 ทั่วไป  แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 136 แห่ง /57
21586 9 เม.ย. 57 ทั่วไป  การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา บ้านแม่อูคอหลวง นโยบายและแผน/1
21585 9 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการเก็บเงินบำรุงการศึกษา บ้านสบสา บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
21584 9 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน บ้านสบสา นโยบายและแผน/1
21583 9 เม.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียน บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System