ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
31401 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 บริหารการเงินและสินทรัพย์ 135 แห่ง /5
31400 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  สมัครโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา บ้านหัวปอน ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
31399 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  ขอนำส่งแบบสำรงจสถานศึกษา บ้านเมืองแพม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
31398 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  การตรวจสอบจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่มีตัวตน ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ บ้านห้วยมะเขือส้ม บริหารงานบุคคล/ -
31397 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  ส่งเอกสาร ให้ครูประสิทธื บ้านแม่ละนา บ้านยาป่าแหน/ -
31396 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  แบบรายงานข้อมูลในระบบ NISPA บ้านนาปลาจาด ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
31395 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘ บ้านนางิ้ว บริหารงานบุคคล/ -
31394 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ บ้านพัฒนา บริหารงานบุคคล/ -
31393 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  รายงานการใช้เงินอุดหนุนคงเหลือ ประจำเดือน ม.ค.- ก.พ. 2558 บ้านขุนสาใน บริหารการเงินและสินทรัพย์/ -
31392 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ นโยบายและแผน ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ/ -
31391 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ (เมษายน ๒๕๕๘) บ้านยอดดอยวิทยา บริหารงานบุคคล/ -
31390 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  ส่งบัญชีแสดงจำนวนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ที่มีตัวอยู่ ณ 1 มีนาคม 2558 บ้านผาสำราญ บริหารงานบุคคล/ -
31389 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา หมู่บ้านศีล5 บ้านห้วยโป่ง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
31388 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  การพิจารณาความดีความชอบ บ้านห้วยโป่ง บริหารงานบุคคล/ -
31387 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  สมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
31386 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา บ้านแก่นฟ้า ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
31385 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  นำส่งรายงานผลการประเมินควบคุมภายใน บ้านห้วยนา อำนวยการ/ -
31384 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  แก้ไขสัญญาจ้าง เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง 3 แห่ง /3
31383 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  แก้ไขสัญญาจ้าง เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง 3 แห่ง /3
31382 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  สัญญาจ้างครูชนเผ่า เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง 3 แห่ง /3
31381 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  รายงานข้อมูลยาเสพติดในสถานศึกษา บ้านป่ายาง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
31380 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา เพื่อความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" บ้านป่ายาง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
31379 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  นำส่งใบลาป่วย บ้านแม่เหมืองหลวง บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
31378 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  นำส่งใบลาป่วย บ้านแม่เหมืองหลวง ยกเลิก/ยกเลิก
31377 27 ก.พ. 58 หนังสือเวียน  การอบรมส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และประชาธิปไตยในสถานศึกษา ขุนยวม 15 แห่ง /7
31376 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  เอกสารค่าซ่อมแซมไม่ถูกต้อง บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านโป่งสา/1
31375 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  ส่งใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ บ้านคาหาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
31374 27 ก.พ. 58 ทั่วไป  แจ้งเปลี่ยนวันอบรมโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษาในสถานศึกษา อนุบาลปาย(เวียงใต้) 6 แห่ง /3
31373 26 ก.พ. 58 ทั่วไป  การพิจาราณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๕๘) บ้านหว่าโน บริหารงานบุคคล/ -
31372 26 ก.พ. 58 ทั่วไป  โครงการหมูบ้านรักษาศีล ๕ บ้านนาปลาจาด ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System