ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ แผนชั้นเรียนขาดสิ่งที่ส่งมาด้วย โรงเรียนบ้านหว่าโน ขาดสิ่งที่ส่งมาด้วย (แบบ ปร4,ปร.6) ส่งทาง E-Missive มาให้กลุ่มแผนฯ ใหม่นะคะ โดย นโยบายและแผน (26 พ.ย. 57)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
28274 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสอบถามการใช้แบบทดสอบ pre o-net ประจำปีการศึกษา 2557 บ้านหว่าโน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
28273 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  จำนวนนักเรียน บ้านแก่นฟ้า นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
28272 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  การทดสอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชุมชนบ้านเมืองปอน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
28271 28 พ.ย. 57 ด่วนมาก  ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 135 แห่ง /11
28270 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  แจ้งสถานศึกษาพิจารณาใช้สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 135 แห่ง /11
28269 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 135 แห่ง /11
28268 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  ส่งรายงานการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและครู ภาคเรียนที่ 2/2557 บ้านเวียงเหนือ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
28267 28 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาประเมินผลการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 41 แห่ง /5
28266 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  รายงานผลการสอบ Pre O – NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ บ้านห้วยมะเขือส้ม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
28265 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บ้านโป่งสา นโยบายและแผน/ -
28264 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  ส่งเอกสารเพิ่มเติม บ้านขุนสาใน บริหารการเงินและสินทรัพย์/ -
28263 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานการทดสอบ Pre O-Net บ้านเวียงเหนือ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
28262 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งแบบรายงานกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 บ้านป่ายาง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
28261 28 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด  การเตรียมจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) บ้านขุนสาใน นโยบายและแผน/ -
28260 28 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด  การจัดสรรงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บ้านขุนสาใน นโยบายและแผน/ -
28259 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  พิมพ์ป้ายครูปาย บ้านป่ายาง 2 แห่ง /1
28258 28 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด  รายงานผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ บ้านขุนสาใน บริหารการเงินและสินทรัพย์/ -
28257 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานการทดสอบ Pre O-NET บ้านน้ำฮู นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
28256 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  ป้ายครูปาย บ้านป่ายาง ยกเลิก/ยกเลิก
28255 28 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด  รายงานผลการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม บ้านแม่นาเติง บริหารการเงินและสินทรัพย์/ -
28254 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ บ้านป่าลาน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
28253 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานกำลังพลผู้ปฏิบัติด้านยาเสพติด บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
28252 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  การทดสอบ Pre O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน(แก้หนังสือนำส่ง) บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
28251 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  การทดสอบ Per O-NET นักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่ 6 บ้านแม่สุริน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
28250 28 พ.ย. 57 ด่วน  รายงานผลการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บ้านแม่อีแลบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
28249 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  การทดสอบ pre o-net เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ บ้านขุนสาใน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
28248 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  รายงานผลการปฏิบัติงานครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม(โรงเรียนบ้านถ้ำลอด) บ้านถ้ำลอด บริหารการเงินและสินทรัพย์/ -
28247 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  รายงานผลการปฏิบัติงานครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม(รร.บ้านถ้ำลอด) บ้านถ้ำลอด บริหารงานบุคคล/ -
28246 28 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด  ส่งรายชื่อโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ บ้านเมืองแปง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
28245 28 พ.ย. 57 ทั่วไป  ส่งรายงานผลการทดสอบ Pre-O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ บ้านสบสอย นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System