ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
24515 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บ้านขุนสาใน นโยบายและแผน/ -
24514 25 ก.ค. 57 ทั่วไป   สรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาฯ (ปพ.3)ปีการศึกษา 2556 บ้านทุ่งกองมู ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24513 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  พนักงานราชการลาออก บ้านแกงหอม บริหารงานบุคคล/ -
24512 25 ก.ค. 57 ด่วนมาก  ส่งคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ บริหารงานบุคคล/ -
24511 25 ก.ค. 57 ด่วนมาก  ส่งคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ บริหารงานบุคคล/ -
24510 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  เชิญประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนเครือข่ายปางหมู2 บ้านในสอย 2 แห่ง / -
24509 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งคำสั่ง โครงการยิ้มสดใส ฟันแข็งแรง บ้านไม้ซางหนาม 10 แห่ง / -
24508 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  เผยแพร่ผลงาน บ้านป่ายาง บ้านแม่นาเติง/ -
24507 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งสรุปผลการอนุมัติการจบการศึกาาของชั้นป.6 ร.ร.บ้านห้วยเดื่อ บ้านห้วยเดื่อ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24506 25 ก.ค. 57 ด่วน  ส่งแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
24505 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  ส่งเอกสารการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล บ้านเมืองแปง สารบรรณกลาง/ -
24504 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  สรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 บ้านห้วยตอง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24503 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  ไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 แห่ง / -
24502 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  นำส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการชี้ตัวชี้วัดของ สพป.มส.1 บ้านแม่นาเติง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24501 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  กรุณาติดต่อกลับด่วน!!! บริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 แห่ง / -
24500 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  รายชื่อนักเรียนขอรับทุน อบต. บ้านป่ายาง บ้านแม่นาเติง/ -
24499 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการชี้ตัวชีวัดของ สพป.มส.1 บ้านห้วยมะเขือส้ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24498 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสรุปการอนุมัติจบการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ) ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24497 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาฯ (ปพ.3) ปีการศึกษา 2556 บ้านป่ายาง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24496 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  การเตรียมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บ้านโป่งสา นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
24495 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งผลการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา บ้านปางตอง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24494 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการชี้ตัวชีวัดของ สพป.มส.1 บ้านเมืองแปง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
24493 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  ตัวชี้วัด บ้านแม่เหมืองหลวง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24492 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  รายงานข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ ( O - NET) ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๗ บ้านแม่แจ๊ะ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
24491 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งคำสั่งนิเทศเครือข่าย บ้านแม่เหมืองหลวง 3 แห่ง / -
24490 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  ส่งแบบสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) บ้านปางบอนวัฒนาคาร นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
24489 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งสรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ บ้านแม่โกปี่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24488 25 ก.ค. 57 ด่วนมาก  ส่งแบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการชี้ตัวชีวัดของ สพป.มส.1 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24487 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งรายชื่อเข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บ้านหนองเขียว นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
24486 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งยกเลิกรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ อนุบาลปาย(เวียงใต้)/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System