ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : โรงเรียนแม่โกปี่ และกุงไม้สักมิตรภาพ รายงานแผนชั้นเรียน ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วยค่ะ.. ขอให้ส่งมาใหม่ค่ะ..กลุ่มนโยบายและแผน โดย นโยบายและแผน (21 ต.ค. 57)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
27478 24 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การออกใบเสร็จรับเงิน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 140 แห่ง /8
27477 24 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด  การออกใบเสร็จรับเงิน ค่าไฟฟ้า บริหารการเงินและสินทรัพย์ ยกเลิก/ยกเลิก
27476 24 ต.ค. 57 ทั่วไป  การแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ให้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารงานบุคคล 2 แห่ง / -
27475 24 ต.ค. 57 ด่วน  ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ สารบรรณกลาง/ -
27474 24 ต.ค. 57 ทั่วไป  ข้าราชการครูขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมประวัติ บริหารงานบุคคล 5 แห่ง /1
27473 23 ต.ค. 57 ทั่วไป  คำสั่งจ้างพนักงานราชการ บ้านห้วยช่างคำ บริหารการเงินและสินทรัพย์/ -
27472 23 ต.ค. 57 ด่วน  ส่งรายงานผลจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง บ้านกึ้ดสามสิบ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
27471 23 ต.ค. 57 ด่วน  เชิญประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ไกลกังวล นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 19 แห่ง / -
27470 23 ต.ค. 57 ทั่วไป  รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บ้านแม่โกปี่ บริหารการเงินและสินทรัพย์/ -
27469 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งความต้องการวิชาเอก ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ บริหารงานบุคคล/ -
27468 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการอบรม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุบาลปางมะผ้า/ -
27467 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการอบรม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุบาลปาย(เวียงใต้)/1
27466 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการอบรม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุบาลขุนยวม/1
27465 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร นิเทศติดตามและประเมินผลฯ ชุมชนบ้านแม่ฮี้/1
27464 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ บ้านทุ่งยาว/1
27463 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม/1
27462 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย/1
27461 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 23 แห่ง /2
27460 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 51 แห่ง /14
27459 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 34 แห่ง /5
27458 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 30 แห่ง /8
27457 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ บ้านวนาหลวง/ -
27456 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัมนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ บ้านในสอย/1
27455 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ บ้านนาปู่ป้อม/ -
27454 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ บ้านเมืองแปง/ -
27453 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม บริหารการเงินและสินทรัพย์ 140 แห่ง /27
27452 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  เงินเดือน บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านหัวแม่สุริน/ -
27451 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม บริหารการเงินและสินทรัพย์ 140 แห่ง /29
27450 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม บริหารงานบุคคล ชุมชนบ้านแม่ฮี้/1
27449 22 ต.ค. 57 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม บริหารงานบุคคล ชุมชนต่อแพวิทยา/ -
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System